หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล วังจันทร์ ยินดีต้อนรับ
นายอุทิศ อินอยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
นายอุทิศ อินอยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
วังจันทร์น่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งศูนย์รวมเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์ อบต.วังจันทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านดงลาน
องค์การบริหารส่วนตำบล วังจันทร์
อ.สามเงา จ.ตาก
1
2
3
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในการอุปโภคและบริโภค
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพ และการมีศูนย์รวมผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มรายได้และอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุน และการจัดกิจกรรมทางด้านสังคมศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ นอกระบบให้มีคุณภาพ
 
ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาก่อนปฐมวัยให้มีมาตรฐาน
 
 
 

ส่งเสริม การสร้างคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
 
สนับสนุน ส่งเสริม ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
 
 
 

จัดให้ทุกหมู่บ้านในท้องถิ่นมีการดูแลป่าของชุมชน การปลูกป่าชุมชน และจัดให้มีถังขยะ และสถานที่กำจัดขยะ รวมทั้งการควบคุมด้านมลพิษ เพื่อบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

จัดให้มีการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน