หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวจุฑารัตน์ สุขอ่วม
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
โทร : 089-961-7097
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสายทิพย์ พิมสุภา
นักวืชการการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-324-6153


นางมณฑา เจริญสุข
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
โทร : 083-954-7886


นางสาวสุจินัน พรมปิก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 095-641-6035


นางสาวทิวาพร บัวนวล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089-907-3959


นางณฐมนฑ์ อรุณมณี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 099-614-2953