หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ใสสะอาด 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและตำแหน่งขององคืการบริหารสวนตำบลวังจันทร์ [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม [ 14 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 18 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 17 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 17 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 17 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 17 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธรารณะ [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2